Ny! Crucial MX500 SSD.

Oppbevar opptil 2 TB, kom i n rheten.

hastighet, og installer med letthet.

To verktoy, 100% garantert.

Sla opp systemet eller la oss gjore det for deg.

* Bruk av enten verktoy garanterer kompatibilitet nar du bestiller pa Crucial.com.

Crucial Storage Executive –

Ok solidstasjonens ytelse med opptil 10x.

To mater a finne kompatible oppgraderinger pa.

Crucial Advisor verktoy.

Hvis du kjenner systemets spesifikasjoner, bruk dette verktoyet.

Fortell oss systemets produsent, produsent og modell, og vi vil gi en liste over kompatible oppgraderinger som fungerer best med systemets spesifikasjoner og funksjoner.

Crucial System Scanner.

Hvis du ikke kjenner systemets spesifikasjoner, bruk dette.

Last ned og bruk vart skannert verktoy, som vil analysere maskinens maskinvare og gi en liste over kompatible oppgraderinger som fungerer best med systemets spesifikasjoner og funksjoner.

For du laster ned, installerer, aksepterer eller bruker MICRON TECHNOLOGY, INC. («MTI») SYSTEM SCANNER SOFTWARE («SOFTWARE») ELLER KLIKKER «ACCEPT», VENNLIGST LES DENNE LINE SYSTEM SCANNER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT («AVTALE» ) Som inneholder de vilkar og betingelser som du («lisensierer») krever en lisens til a bruke programvaren. HVIS LISENSERE IKKE ANKVARER VILKARENE I DENNE AVTALEN, VENNLIGST IKKE DOWNLOAD, INSTALL, ACCESS OR BRUKE PROGRAMVAREN, OG IKKE KLIKK PA «ACCEPT». HVIS LISENSER NEDLASTER, INSTALLERER, TILGJENGER ELLER ANVENDER PROGRAMVAREN ELLER KLIKKER PA «ACCEPT», LISENSER VIL KRAVER EN LISENS FOR A BRUKE PROGRAMVAREN I KODEKODE FORMULIG I OVERENSSTEMMELSE MED VILKARENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN OG LISENSER VIL GJORES HAR ACCEPTERT OG GJELDET ALLE BETINGELSER OG BETINGELSER I DENNE AVTALEN.

MTI bevilger Lisenstaker Lisensinnehaveren i lopet av denne Avtalen en ikke-eksklusiv, ikke-overforbar, tilbakekallelig og begrenset lisens for internt bruk av Programvaren strengt for a bestemme mulige oppgraderinger av minnet til Lisensinnehaverens personlige datamaskin. Ingen videresalg, relicensing, eksport, re-eksport eller annen omfordeling av Programvaren pa noen mate er tillatt. Lisenstaker anerkjenner og aksepterer at den er eneansvarlig for levering, vedlikehold og drift av all programvare (inkludert uten begrensning alle operativsystemer, nettlesere og nettverksprogramvare), maskinvare, fastvare, datautstyr og telekommunikasjonsutstyr og -tjenester og alle andre tredjeparter partiprodukter, materialer og tjenester som er nodvendige eller nyttige for riktig nedlasting, installasjon, drift, tilgang og / eller bruk av Programvaren, og for a betale alle avgifter, kostnader og utgifter knyttet til noen av de foregaende.

Alt i alt, tittel og interesse i og til Programvaren, inkludert, uten begrensning, alt patent, opphavsrett, varemerker, handelshemmelighet og alle andre propriet re og immaterielle rettigheter, skal til enhver tid forbli hos MTI (eller dets lisensgivere). Lisenstaker anerkjenner og godtar at ingen eierinteresse i eller til Programvaren overfores til Lisenstaker under og at Programvaren kun leveres til Lisenstaker i lopet av denne avtalens lopetid og strengt pa lisensbasis som fastsatt i denne Avtalen. MTI (eller dets lisensgivere) forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt.

Tillatte bruksomrader.

Lisenstaker kan: laste ned, installere og bruke en (1) kopi av Programvaren pa en (1) personlig datamaskin av Lisenstaker; og lag en (1) ekstra kopi av Programvaren i maskinlesbart format bare for sikkerhetskopiering. Lisenstaker er forbudt i den utstrekning som tillatts av gjeldende lov fra a gjore noe av folgende: underlicens, utleie, leie, selge, distribuere, leie, tillate samtidig bruk av eller gi andre rettigheter i Programvaren; gi bruk av programvaren i en datamaskin service virksomhet, nettverk, tid deling eller interaktive kabel-tv-arrangement; overfore eller tilordne denne avtalen eller oversette, kopiere, modifisere, tilpasse, endre, reversere, lage avledede verk, dekompilere eller demontere deler av programvaren.

INGEN GARANTIER.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN NOEN FORHOLD ELLER GARANTIER HVORFOR. MTI ER IKKE REPRESENTERER ELLER GARANTIERER AT PROGRAMVAREN VIL V RE ERFRI, BOKFRITT, UBRUKT, TIDLIG, FULL, NOYAKTIG ELLER SIKKER. Uten begrensning av det foregaende, utelukker MTI UTTRYKKELIG ENHVER ALLE FORHOLD OG GARANTIER, UANSETT ELLER UNDERFORSTAT, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, STATLIGT ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMAL, IKKE-KREDJELSE, TITEL , OG DER STORER FRA EN KURS AV HANDEL, BRUK, HANDELKUNDE ELLER PRAKSIS. DISSE DISCLAIMERS ER GJELDENDE I DEN MAKSIMALE GJELDENDE GJELDENDE UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

ANSVARSBEGRENSNING.

Hele RISIKOEN VED LAST NEDLASTING, INSTALLASJON, TILGANG, BRUK, RESULTATER OG YTELSE AV PROGRAMVAREN ER ANVENDT AV LISENSER. MTI SKAL IKKE ANSVARLIGES UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ELLER EVENTUELLE RETTIGHETER ELLER EVENTUELLE TEORIER, HVIS DET ER I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UANSIKTIGHET), STRAFTE ANSVAR ELLER ANNET, FOR NAR GJELDTE INNTEKTER ELLER RESULTAT, LOST ELLER SKADET DATA ELLER ANNET HANDEL ELLER OKONOMISK TAP, ELLER FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FOLGENDE, FOLGENDE, PUNITIVE ELLER S RLIGE SKADER SOM OPPSTAR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER TIL DENNE AVTALEN, SELV OM DU ER ADVISERT OM MULIGHETEN FOR SADANTE SKADER. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER MED HENSYN TIL NOEN MISBRUK AV VIKTIG FORMAL FOR NOEN BEGRENSET REMEDY. Intet i denne avtalen skal begrense MTIs ansvar i en mate som er eksplisitt forbudt etter gjeldende lov.

Term og oppsigelse.

Denne avtalen gjelder til den avsluttes. Lisenstaker kan nar som helst si opp denne avtalen ved a opphore all bruk av Programvaren. Denne avtalen skal opphore umiddelbart uten varsel fra MTI dersom Lisenstaker ikke overholder noen bestemmelse i denne Avtalen. Ved opphor, ma Lisenstaker odelegge alle kopier av Programvaren.

US Government Licensgivere.

Eventuell nedlasting, installasjon, tilgang eller bruk av Programvaren for eller pa vegne av USA, dets byraer og / eller verktoy («US Government»), er gitt med begrensede rettigheter. Bruk, duplisering eller avsloring av den amerikanske regjeringen er underlagt begrensninger som angitt i underpunkt c) (1) (ii) i klausulen om rettigheter i teknisk data og dataprogramvare pa DFARS 252.227-7013 eller underpunktene c) (1) ) og (2) av Commercial Computer Software – Begrensede Rettigheter ved 48 CFR 52.227-19, som gjeldende. Produsent er Micron Technology, Inc., 8000 S. Federal Way, Boise, Idaho 83707-0006.

Eksportrestriksjoner.

Programvaren og tekniske data som leveres under denne avtalen, er underlagt amerikanske eksportkontrolllover og kan v re underlagt eksport- eller importregler i andre land. Lisenstaker godtar a overholde strengt alle slike lover og forskrifter og anerkjenner at Lisenstaker har ansvaret for a skaffe slike lisenser til a eksportere, re-eksportere eller importere som det kreves.

Gjeldende lov.

Denne avtalen skal v re underlagt lovene i staten Idaho og kontrollere amerikansk foderal lov. Ingen lovvalg eller lovkonfliktskonflikter skal gjelde, og FNs konvensjon fra 1980 om avtaler om internasjonal salg av varer, hvis det er aktuelt, er uttrykkelig utelukket. Lisenstaker godtar at statlige og foderale domstoler i Idaho utgjor et passende forum for eventuelle rettssaker og Lisenstaker sender til den eksklusive og personlige jurisdiksjon og sted for slike domstoler. Denne transaksjonen er ugyldig uansett hvor transaksjonen er forbudt.

Enhver bestemmelse i denne overenskomsten som anses for a v re forbudt eller uhandterlig i enhver jurisdiksjon, skal med hensyn til denne jurisdiksjon bli krenket fra denne avtalen og ineffektiv i omfanget av slikt forbud eller unenforceability uten a ugyldiggjore de resterende deler av dette eller pavirke gyldigheten eller eksigibulerbarheten av slik bestemmelse i annen jurisdiksjon. Denne avtalen beskriver hele avtalen og forstaelsen av partene knyttet til emnet heri og fusjonerer alle tidligere diskusjoner og forstaelser mellom partene knyttet til emnet heri. Ingen endring eller endring av denne avtalen, eller noe frafall av eventuelle rettigheter i henhold til denne avtalen, skal tre i kraft med mindre skriftlig signert av MTI.